PL/EN

Dla kandydatów

Forum Darczyńców jest organizacją członkowską i zaprasza do swojego grona wszystkie organizacje i instytucje prowadzące działalność grantodawczą, które spełniają warunki członkostwa, akceptują nasze cele oraz są gotowe przestrzegać standardów działania Forum Darczyńców.

Statut Forum przewiduje dwie formy członkostwa: zwykłe i wspierające.

Członkami zwykłymi Forum Darczyńców w Polsce mogą zostać instytucje, które nie mają celów zarobkowych i spełniają następujące warunki:

  • wspierają, od co najmniej trzech lat, w formie dotacji, grantów, darowizn, stypendiów, nagród lub innych form wsparcia minimum dziesięć podmiotów rocznie;
  • przeznaczają rocznie na wsparcie - w przypadku osób prawnych działających w formie fundacji lub stowarzyszenia – przynajmniej 300.000 złotych i 20% środków z budżetu działalności programowej, a w przypadku osób prawnych działających na zasadach funduszy lokalnych środki w wysokości przynajmniej 100.000 złotych;
  • poddają się audytowi zewnętrznemu;
  • podpiszą i złożą deklarację członkowską oraz zobowiążą się do przestrzegania Statutu i przyjętych przez Forum Darczyńców standardów działania;
  • nie uczestniczą w kampaniach politycznych służących wyborom do urzędów publicznych ani nie wspierają działalności żadnej partii politycznej;

Członkami wspierającymi Forum Darczyńców mogą stać się organizacje prowadzące działalność grantodawczą, pożyczkową lub poręczeniową w dowolnej formule, zainteresowane udziałem w pracy Forum Darczyńców oraz wspieraniem jego działalności.