PL/EN

Cykl konferencji i seminariów pt. "Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie"

Cykl "Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie" odbywał się od września 2008 r. do listopada 2009 r. Był to szereg spotkań poświęconych analizie istniejących rozwiązań prawnych dotyczących fundacji. Cykl prowadzony był przez Forum Darczyńców w Polsce we współpracy z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz przy wsparciu merytorycznym Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Instytutu Spraw Publicznych, Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz Stowarzyszenia Klon/Jawor. Patronat honorowy nad cyklem sprawował Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

Celem niniejszego przedsięwzięcia było przeprowadzenie publicznej  debaty o tym, na ile obowiązujące w Polsce i w Europie przepisy prawne (prawo podatkowe, prawo o stowarzyszeniach i prawo o fundacjach) sprzyjają podejmowaniu inicjatyw społecznych i umacnianiu się w społeczeństwie postaw filantropijnych oraz powstawaniu nowych prywatnych źródeł finansowania działalności społecznie użytecznej.


W gronie przedstawicieli i ekspertów środowiska pozarządowego, administracji publicznej, posłów i senatorów, akademików i prawników zastanawialiśmy się nad tym, co przeszkadza polskim fundacjom w rozwijaniu działalności, a co mogłoby im pomóc, co trzeba zmienić, żeby wzmocnić ich potencjał i rolę w budowaniu nowoczesnego demokratycznego państwa; a także jak wyeliminować złe praktyki oraz zapobiec wykorzystywaniu tej formy prawnej do celów niezgodnych z celami pożytku  publicznego. Zapraszając na spotkania ekspertów i praktyków z Europy i Stanów Zjednoczonych chcieliśmy przyjrzeć się funkcjonowaniu fundacji w innych krajach, a także zastanowić się, które z przyjętych tam rozwiązań można przenieść na grunt polski i jakie będą konsekwencje ich wprowadzenia.

W ramach cyklu odbyłysię dwie konferencje i 5 spotkań tematycznych poświęconych takim aspektom prawa fundacyjnego jak: zakładanie i likwidacja, nadzór, gwarancje niezależności i sposób zarządzania, finanse i fundacje pożytku publicznego. Problemy poruszane na seminariach konfrontowane były następnie z opiniami szerokiej grupy praktyków i ekspertów III sektora, którzy w elektronicznym sondażu ustosunkowywali się do propozycji rozwiązań prawnych regulujących sposób funkcjonowania fundacji.

Patronat medialny nad cyklem sprawował portal ngo.pl, Kwartalnik Trzeci Sektor oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Podsumowaniem cyklu jest publikacja zawierająca wybrane teksty ekspertów zagranicznych uczestniczących w seminariach, socjologiczną analizę wyników sondaży elektronicznych ekspertów, wnioski i rekomendacje odnośnie pożądanych zmian prawnych i samoregulacyjnych.

Publikacja „Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie”