PL/EN

Wynik zapytania ofertowego nr 12/POKL

Protokół wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności

Dotyczy zapytania ofertowego nr 12/POKL z dnia 13.11.2014

Zapytanie ofertowe zostało przeprowadzone w ramach projektu „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.Przedmiot zapytania:
Kod CPV 55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

2.Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:
na stronie internetowej zamawiającego (www.forumdarczyncow.pl) w dniu 13.11.2014

3. Termin składania ofert upłynął w dniu 27.11.2014 r.

4. Zgodnie z zasadą konkurencyjności zapytanie ofertowe zostało rozesłane do minimum trzech potencjalnych wykonawców w dniu 13.11.2014 r.
Zapytanie ofertowe zostało wysłane do następujących wykonawców:
a)    Golden Tulip Warsaw Centre, ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa (reservations@goldentulipwarsawcentre.com)
b)    InterContinental Warszawa, ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa (warsaw@ihg.com)
c)    ORBIS S.A. Oddział Novotel Centrum w Warszawie, ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa (H3383-SB3@accor.com)

5. Oceny ofert dokonano według kryterium oceny, które zostało opisane w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert:

•    Cena jednostkową brutto – 40 pkt.
C = (C min/C1) x 40 gdzie:
C - liczba punktów przyznanych za daną ofertę,
C min - najniższa cena jednostkowa brutto zaoferowana w odpowiedzi na ofertę,
C1 – cena jednostkowa brutto rozpatrywanej oferty.

•    Lokalizacja hotelu – 60 pkt.
D=(D1/Dmax)*60
D - liczba punktów przyznanych danej ofercie,
D1 – liczba punktów przyznanych za lokalizację, 
Dmax - największa liczba punktów przyznanych za lokalizację.

6. W odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe do zamawiającego wpłynęło pięć ofert. Ocenie podlegają cztery oferty. Oferta przesłana w dniu 13.11.2014 r. przez InterContinental Warszawa, ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa została odrzucona, ponieważ nie spełniła wymogów formalnych zapytania.
Zamawiający dokonał szczegółowej weryfikacji opisu lokalizacji otrzymanych ofert. Zweryfikowane zostały odległości od hoteli do Centrum Konferencyjnego ul. Zielna 37. Ocenie podlegają faktyczne odległości pomiędzy hotelami, a  Centrum Konferencyjnym ul. Zielna 37.
Tabela oceny (kliknąć na obrazek):7. Oferta złożona przez ORBIS S.A. Oddział Novotel Centrum w Warszawie, ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa (oferta dot.: Novotel Centrum w Warszawie, ul. Marszałkowska 94/98 00-510 Warszawa) spełniła wymagania zapytania ofertowego nr 12/POKL z dnia 13.11.2014 r., otrzymała największą liczbę punktów i została wybrana do wykonania przedmiotu zapytania.


8. W związku z tym, że zamawiający wysłał zapytanie ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.


W załączniku poniżej: wydruki map weryfikujące odległości z hoteli do Centrum Konferencyjnego ul. Zielna 37


Projekt pt. "Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Człowiek - najlepsza inwestycja"protokol_12_pokl_skan.pdf
Protokół wyboru wykonawcy
wydruki_map_weryfikujace_odleglosci.pdf
Wydruki map weryfikujące odległości z hoteli