PL/EN

Projekt CEENERGI

Od września 2006 do lutego 2008 roku Forum Darczyńców w Polsce realizowało regionalny Projekt CEENERGI (Central Eastern European Network for Responsible Giving). Projekt ten był równolegle prowadzony przez Fora Darczyńców w 8 państwach Europy Środkowej i Wschodniej, wspierany z dotacji Fundacji C.S.Motta i Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Projekt CEENERGI skierowany był do fundacji korporacyjnych oraz firm angażujących się w działania społeczne.

Cele projektu to:

  • promocja dobrych i transparentnych praktyk z zakresu społecznego zaangażowania biznesu
  • popularyzacja modelu fundacji korporacyjnej jako narzędzia aktywności społecznej firm
  • wspieranie rozwoju istniejących fundacji korporacyjnych
  • budowanie przyjaznego otoczenia prawnego dla rozwoju filantropii korporacyjnej
  • integracja środowiska grantodawców
  • stworzenie platformy współpracy darczyńców korporacyjnych w ramach struktur Forum Darczyńców

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące działania:

1. Badanie fundacji korporacyjnych w Polsce.

Pierwsze badanie w Polsce, które dotyczy fundacji korporacyjnych. Głównym celem badania było zebranie informacji o istniejących w Polsce fundacjach korporacyjnych, porównanie struktury i zasad zarządzania, obszarów i form ich działalności, beneficjentów ich działań, a także stosowanych rozwiązań proceduralnych i programowych korespondujących ze strategią firm. Ponadto badanie miało na cele zdiagnozowanie problemów i barier w rowoju fundacji korporacyjnych.

Badanie zostało zrealizowane w 2007 roku. Raport powstał w oparciu o informacje zebrane podczas trzech etapów badania, które składało się z: analizy stron internetowych fundacji firm, ankiet mailowych wypełnionych przez 29 fundacji oraz wywiadów pogłębionych z przedstawicielami 20 z nich.

Raport z badania dostępny jest tutaj.

2. Warsztaty dla przedstawicieli fundacji korporacyjnych.

Dla przedstawicieli fundacji korporacyjnych zorganizowaliśmy cykl bezpłatnych warsztatów. Tematyka warsztatów była konsultowana z pracownikami fundacji, którym w ankiecie zadaliśmy pytania o ich zainteresowania szkoleniowe.

W 2007 roku odbyły się cztery warsztaty obejmujące nastepujące zagadnienia: - Teraźniejszość i przyszłość fundacji korporacyjnych w Polsce - Społeczne zaangażowanie biznesu i PR społeczny - Planowanie, zarządzanie i ocena działań fundacji korporacyjnej - Marketing społecznie zaangażowany i marketing społeczny.

Cykl warsztatów obejmował 16 godzin zajęć, podzielonych na 4 bloki tematyczne. Każdy blok zawierał: • część teoretyczną poszerzającą wiedzę, • część praktyczną rozwijającą umiejętności, • prezentacje dobrych praktyk fundacji korporacyjnych i wymianę doświadczeń między uczestnikami.

3. Konkurs Liderzy Filantropii.

Konkurs ma na celu wyłonienie firm, które przekazują najwięcej środków na działania społeczne. Podobne rankingi prowadzone są na całym świecie, w tym we wszystkich ośmiu państwach realizujących projekt CEENERGI. Ranking bazuje wyłącznie na danych ilościowych, zbieranych w oparciu o tę samą metodologię we wszystkich krajach CEENERGI, co nie tylko daje obiektywną skalę porównawczą, ale może pomóc w stworzeniu strategii społecznego zaangażowania firmom działającym w regionie.

Konkurs realizowany jest we współpracy z miesięcznikiem Forbes i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Nad procesem wyłaniania laureatów konkursu czuwa firma PricewaterhouseCoopers.

Wyniki pierwszej edycji konkursu w 2007 roku dostępne są tutaj. Kolejne edycje prowadzone są corocznie na jesieni.

4. Analiza prawno-fiskalnych uwarunkowań rozwoju filantropii korporacyjnej w Polsce.

Naszym celem jest dostarczenie firmom zainteresowanym działalnością społeczną niezbędnych informacji nt. przepisów prawnych dotyczących m.in. zwolnień podatkowych od darowizn przekazywanych na cele społecznie użyteczne, podatku vat, tworzenia i funkcjonowania fundacji, działalności pożytku publicznego.

Na bieżąco monitorujemy propozycje zmian w wyżej wymienionych przepisach. Ponadto prowadzimy efektywne działania rzecznicze, o których szerzej można przeczytać w zakładce działalność rzecznicza.

5. Monitoring prasy pod kątem przedstawiania informacji na temat aktywności społecznej firm.

Obecność w mediach, a przede wszystkim pozytywny przekaz medialny dotyczący aktywności społecznych firmy nie tylko poprawia wizerunek firmy w oczach interesariuszy, ale zachęca też firmy do bardziej efektywnego i strategicznego zaangażowania. W ramach prjektu monitorowaliśmy jakie formy społecznego zaangażowania firm i w jakim świetle są opisywane w prasie. Zapraszamy do lektury raportu z monitoringu.