PL/EN

"Standardy działania fundacji korporacyjnych"

7 maja 2015 r. Forum Darczyńców ogłosiło wypracowane wspólnie z 45 fundacjami korporacyjnymi standardy działania fundacji powołanych przez firmy oraz zaprezentowało pierwszy w Polsce podręcznik dla osób zarządzających takimi fundacjami. Podręcznik zawiera standardy działania wraz z mechanizmem ich weryfikacji, praktyczne wskazówki, dobre przykłady i bazę wiedzy.

Standardy działania fundacji korporacyjnych zostały wypracowane w sposób oddolny i partycypacyjny przez przedstawicieli 45 fundacji z całej Polski, którzy w latach 2012-2015 co trzy miesiące spotykali się w Warszawie, aby podczas seminariów podnosić swoją wiedzę o fundacjach w Polsce i na świecie oraz w toku dyskusji budować wspólne zasady działania dla poszczególnych obszarów z zakresu zarządzania organizacją i prowadzenia działalności grantodawczej.

W efekcie wspólnych prac Forum Darczyńców opracowało pierwszy w Polsce podręcznik dla osób zarządzających i tworzących fundacje korporacyjne. Podręcznik zawiera pełny zapis 12 wypracowanych standardów wraz z objaśnieniami, dobrymi przykładami ich stosowania przez fundacje oraz pytaniami sprawdzającymi spełnianie danego standardu.

Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce podręcznik „Standardy działania fundacji korporacyjnych”. To zbiór wytycznych mających pomóc w efektywnym zarządzaniu działaniami fundacji powołanych przez firmy. Standardy są narzędziem samoregulacji. A jego wartość jest tym większa, że pokazuje dążenie tych fundacji do doskonalenia swojej działalności, do ustawiania wysoko poprzeczki i działania w oparciu o zasady, które wykraczają poza obowiązujące ramy prawne. – mówi Ewa Krupa, Przewodnicząca Zarządu Forum Darczyńców, Dyrektorka Fundacji Orange.

Wytyczne zawarte w podręczniku wskazują, jak fundacja ma definiować swoją misję i cele strategiczne; jak ma wybrać obszary aktywności; jak sprawdzić, czy prowadzone działania przynoszą  pożądane rezultaty. Ponadto definiują optymalne reguły udzielania wsparcia zarówno innym organizacjom, jak i osobom indywidualnym oraz zasady budowania relacji z beneficjentami i innymi interesariuszami fundacji. Standardy dotyczą także finansowania fundacji korporacyjnych i zarządzania finansami oraz – co w tej grupie szczególnie istotne – budowania partnerskich relacji z fundatorem, które jednocześnie nie podważą niezależności fundacji. Podpowiadają też, jakie organy powinny funkcjonować w fundacji korporacyjnej i jaki powinien być ich skład, jak budować oraz utrzymać zespół pracowników i wolontariuszy. Wszystkim tym standardom przyświecają nadrzędne zasady odpowiedzialności, jawności i przejrzystości.

Podręcznik przygotowany przez Forum Darczyńców jest przeznaczony dla wszystkich fundacji korporacyjnych – dla tych, które chcą zweryfikować swój sposób działania, a także dla dopiero tworzących się organizacji, które poszukują wskazówek oraz chcą uczyć się, inspirując najlepszymi praktykami i zastosowanymi rozwiązaniami.


W toku spotkań i dyskusji, wypracowane zostały – zdaniem Agaty Tomaszewskiej, jednej z autorek podręcznika i koordynatorki projektu – najlepsze rozwiązania w 12 obszarach, bazujące na dobrych praktykach z Polski i z zagranicy, a ich skuteczność została już zweryfikowana w działaniu uczestników projektu. Rozwiązania te obecnie będą rekomendowane do stosowania wszystkim fundacjom korporacyjnym.

Opracowywanie standardów zweryfikowało naszą dotychczasową wiedzę, tym samym dając impuls do doskonalenia działań grantodawczych
– ocenia Gabriela Kwestarz-Biczysko z Fundacji „Dbam o Zdrowie”.

Podręcznik zawiera ponadto opis procesu, w ramach którego wypracowane zostały wytyczne, sposób pracy nad nimi, a także listę zaangażowanych w ich tworzenie fundacji. Jest opatrzony komentarzem szefa Europejskiego Centrum Fundacji (EFC), największego związku fundacji europejskich, który zrzesza m.in. fundacje korporacyjne i promuje wysokie standardy ich działania. Na końcu znajduje się baza wiedzy, która zawiera podstawowe informacje na temat źródeł pomocnych w działalności fundacji.

Premiera podręcznika odbyła się podczas konferencji pt. „Mierzymy Wysoko!”, na której o swoich doświadczeniach przy budowaniu standardów opowiedzieli uczestnicy projektu, a wypracowany materiał skomentowali: Piotr Frączak z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Anna Gnys z Ministerstwa Sprawiedliwości, Jacek Kowalski z Orange Polska i Krzysztof Więckiewicz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Gość specjalny - Sevdalina Rukanova z Europejskiego Centrum Fundacji opowiedziała o trendach w samoregulacji z perspektywy europejskiej.

Wypracowane przez fundacje korporacyjne w Polsce standardy zyskały aprobatę za granicą. Na uznanie zasługuje rzetelne i partycypacyjne podejście Forum Darczyńców do projektu opracowania „Standardów działania fundacji korporacyjnych” w Polsce - powiedział Gerry Salole, szef Europejskiego Centrum Fundacji. Standardy, szczególnie te dotyczące finansowania, relacji z fundatorem oraz zasad zarządzania, z powodzeniem mogłyby służyć za wzór dla sektora fundacji korporacyjnych w innych krajach. – dodał dr Ekkehard Winter dyrektor wykonawczy Fundacji Deutsche Telekom z Niemiec.

Nagranie video seminarium przygotowane pro bono przez Witrynę Wiejską:


Link do publikacji: http://www.forumdarczyncow.pl/docs/download/forum_darczyncow_standardy_dzialania_fundacji_korporacyjnych_2015.pdf

Projekt pt. "Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Człowiek - najlepsza inwestycja"