PL/EN

Warsztaty mierzenia efektów działań społecznych

Spotkanie warsztatowe I

9.12.2016 r. w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w  Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach trzydniowego cyklu warsztatów mierzenia efektów działań społecznych. Wzięło w nim udział liczne grono pracowników organizacji zrzeszonych w  Forum Darczyńców, a także przedstawicieli operatorów PAFW (która jest członkiem Forum). Wydarzenie było ważnym elementem projektu Forum Darczyńców pt. "Działamy dla zmiany", dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i mającego na celu wsparcie organizacji pozarządowych w mierzeniu i komunikowaniu efektów ich działalności.

Warsztat poprowadziły dwie ekspertki od ewaluacji i badania wpływu: dr Maria Rogaczewska i Aleksandra Gołdys z Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W pierwszej części spotkania uczestnicy dokonali solidnej analizy swoich organizacji pod kątem działań, które realizują i zmian społecznych, do których dążą za pomocą tych działań. Następnie zdiagnozowali kluczowe mechanizmy - hamujące i wzmacniające zmianę - jakie występują w obszarach ich działalności. Mając tę bazę, przystąpili do wstępnego określenia wskaźników służących mierzeniu zmiany. Uczestnicy poznali też model zmiany opracowany przez Uniwersytet Warszawski, będący pomocą w planowaniu i mierzeniu efektów działań społecznych.

To była dość intensywna praca, inspirująca do stawiania sobie istotnych pytań typu: Do czego tak naprawdę zmierza moja organizacja? Co jest sednem i sensem jej istnienia? Jak mogę się dowiedzieć, czy moje działania odnoszą jakikolwiek skutek?

Kanwą dla warsztatu były wyniki badania przeprowadzonego przez Fundację "STOCZNIA" (również w ramach projektu "Działamy dla zmiany"). Badanie to miało na celu poznanie doświadczeń członków Forum Darczyńców i operatorów PAFW w zakresie mierzenia efektów działań społecznych oraz wyłonienie dobrych praktyk. Jak się okazało, dostarczyło ono wiele podpowiedzi, w jakim kierunku powinna pójść praca warsztatowa.


Spotkanie warsztatowe II

Za nami kolejne spotkanie z cyklu warsztatów mierzenia efektów działań społecznych. 08.02.2017 r. w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Forum Darczyńców oraz operatorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pochylili się nad kolejnymi aspektami ewaluacji i mierzenia wpływu swoich działań.

Warsztat, podobnie jak poprzednim razem, poprowadziły ekspertki z Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego: dr Maria Rogaczewska i Aleksandra Gołdys.

Spotkanie rozpoczęło się od żywej dyskusji nad terminologią związaną z mierzeniem efektów: co to znaczy produkt, rezultat, efekt, wpływ? Jakie są między nimi granice? Jak je zdefiniować, byśmy mogli być pewni, że mówimy o tym samym? Pytania pozornie proste, a jednak - jak się okazało - niełatwo znaleźć na nie jednoznaczną odpowiedź. Dyskusja doprowadziła uczestników do określenia ułatwiających to wyzwanie kryteriów.

Kolejnym ważnym punktem programu był wywiad z przedstawicielkami Fundacji Orange i Fundacji BGŻ BNP Paribas, które opowiedziały o swoich doświadczeniach z doborem narzędzi i metod ewaluacyjnych. Wywiad stanowił wprowadzenie do  pracy własnej uczestników nad wskaźnikami, za pomocą których mogliby trafnie określać efekty swoich działań. Wykorzystali w tym celu rezultat ćwiczeń z poprzedniego warsztatu - zidentyfikowane mechanizmy funkcjonujące w obszarach, którymi się zajmują. Poznali też matrycę mierzenia efektów.

Spotkanie zakończyło się wstępem do dyskusji i pracy nad standardami mierzenia efektów działań społecznych, których określenie będzie głównym przedmiotem kolejnego, ostatniego warsztatu 27.04.2017 r.

Wszystkie wypracowane w trakcie warsztatu narzędzia, przykładowe wskaźniki, terminologia i standardy zostaną opublikowane w podręczniku dla grantodawców i grantobiorców, który w wersji elektronicznej ukaże się jesienią 2017 r. Będzie go można pobrać ze strony Forum Darczyńców.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


Spotkanie warsztatowe III

27.04.2017 r. odbyliśmy ostatni już warsztat nt. mierzenia efektów działań społecznych w ramach projektu "Działamy dla zmiany" dofinansowanego ze środków Programu FIO. To spotkanie było szczególne, bo niemal w całości poświęcone wypracowaniu standardów mierzenia efektów działalności pozarządowej, w szczególności grantodawczej.

Warsztat odbył się w siedzibie Fundacji BGŻ BNP Paribas. Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Forum Darczyńców oraz fundacji wdrażających programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Poprowadziła go Aleksandra Gołdys z Centrum Wyzwań Społecznych UW wraz z Łukaszem Ostrowskim z Fundacji STOCZNIA, który latem ubiegłego roku zrealizował badanie doświadczeń ewaluacyjnych członków Forum Darczyńców.

Po wprowadzeniu porządkującym terminologię ewaluacyjną uczestnicy zidentyfikowali sposoby pozyskiwania wiedzy służącej zmierzeniu wskaźników zmiany. Pracowali ze wskaźnikami, które wcześniej sami określili dla swoich programów. Następnie przeszli do pracy metodą World Cafe, która miała na celu określenie standardów mierzenia efektów działań społecznych w pięciu obszarach ewaluacyjnych:

  1. Diagnoza mechanizmów w obszarze działania programu
  2. Model interwencji, który stosujemy, aby rozwiązywać problemy/podejmować wyzwania danego obszaru
  3. Przygotowanie organizacji do mierzenia efektów
  4. Metodologia i praktyka mierzenia efektów
  5. Komunikacja na zewnątrz (z grantobiorcami, społecznością, partnerami, beneficjentami)
Szósty obszar został poddany analizie osobno - była nim Relacja grantodawcy z grantobiorcą.

Na koniec kilkadziesiąt wypracowanych tez zostało poddanych głosowaniu, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji obecnych na sali. Głosujący wyrazili swoją opinię na skali: rekomenduję jako standard do stosowania, mam wątpliwości, zgłaszam sprzeciw.

Obecnie materiał jest przetwarzany przez zespół ekspertów prowadzących cykl warsztatowy. Na jego bazie powstanie opracowanie, które zostanie skonsultowane z uczestnikami warsztatu, a następnie - po poprawkach - zarekomendowane przez Forum Darczyńców jako zbiór standardów mierzenia efektów działań społecznych. Standardy będą kręgosłupem dla powstającego w projekcie podręcznika dla grantodawców i grantobiorców, mającego charakter instruktażu dla każdej organizacji, która chce wdrożyć lub udoskonalić stosowany przez siebie system mierzenia efektów. Podręcznik zostanie opublikowany jesienią 2017 r.