PL/EN

O projekcie "Działamy dla zmiany"

W maju 2016 roku Forum Darczyńców w Polsce rozpoczęło realizację projektu „Działamy dla zmiany”, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji grantodawczych i ich beneficjentów do mierzenia efektów swoich działań i komunikowania ich opinii publicznej. W ten sposób chcemy wzmocnić potencjał angażowania obywateli w działalność społeczną organizacji pozarządowych. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i będzie realizowany do listopada 2017 roku.

Geneza projektu

Przedsięwzięcie odpowiada na wyzwania organizacji pozarządowych związane z mierzeniem efektów działań i informowaniem o nich opinii publicznej. Z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor wynika, że dwie trzecie organizacji w żadnej formie nie prowadzi systematycznej oceny własnych działań czy analizy efektów pracy. Robi to mniej niż jedna dziesiąta podmiotów III sektora. Z drugiej strony inne badania Klon/Jawor pokazują, że efekty aktywności organizacji dostrzega na co dzień mniej niż połowa Polek i Polaków, a aż 28% w ogóle ich nie widzi. Dostrzeganie efektów natomiast mocno wpływa na zaufanie i skłonność do filantropii: więcej darczyńców jest wśród tych, którzy dostrzegają na co dzień skutki działań organizacji lub grup społecznych – 79%. Wynika z tego prosty wniosek: aby przekonać do organizacji obywateli i podnieść ich zaangażowanie w sprawy społeczne, musimy pokazać im owoce naszej pracy. A żeby móc to zrobić, potrzebujemy najpierw sami je poznać, zmierzyć lub w jakikolwiek sposób rzetelnie ocenić.

Kalendarz projektu

Projekt składa się z kilku współzależnych działań. Jedne z nich, ze względu na charakter Forum Darczyńców (jest to organizacja zrzeszająca 25 organizacji pozarządowych), adresowane są wyłącznie do jego członków. Z pozostałych natomiast będą mogły skorzystać wszystkie zainteresowane organizacje. Dotyczy to zwłaszcza wypracowanych w projekcie rozwiązań.

1. Badania. Pierwsze pół roku projektu poświęcimy dwóm badaniom:

  • przeanalizujemy dotychczasowe doświadczenia ewaluacyjne organizacji członkowskich Forum Darczyńców oraz
  • zbadamy potrzeby społeczności lokalnych – chcemy się dowiedzieć, jakich informacji o efektach naszych działań potrzebują i jak powinny być podane. Po ukazaniu się raportu z badania, znajdziesz go tutaj.

2. Wizyty studyjne. Efektem pierwszych badań będzie m.in. wyłonienie dobrych praktyk, które warte są upowszechnienia. Od października 2016 do czerwca 2017 kilka organizacji podzieli się swoimi doświadczeniami z pozostałymi członkami Forum w trakcie wizyt studyjnych nt. mierzenia efektów działań społecznych. Szczegóły znajdziesz tutaj.

3. Warsztaty. Okres od grudnia 2016 do maja 2017 to czas warsztatów – przedstawiciele organizacji członkowskich Forum w trakcie trzech jednodniowych spotkań wspólnie wypracują najlepsze rozwiązania służące mierzeniu efektów: uwspólnią terminologię, określą najlepsze standardy, opracują katalog wskaźników dla wybranych obszarów oraz wypracują bazowe narzędzie, które będzie wspierało organizacje pozarządowe w ocenie efektów działań. Z rezultatami warsztatów zapoznasz się tutaj.

4. Podręcznik dla grantodawców i grantobiorców. Owocem badań, wizyt studyjnych i warsztatów będzie również wydany jesienią 2017 roku elektroniczny podręcznik, w którym zbierzemy rezultaty naszej pracy. Skonsultujemy go z 10 grantobiorcami, tak by miał maksymalnie użyteczną wartość. Od listopada 2017 każda zainteresowana osoba będzie go mogła pobrać z naszej strony.

5. Szkolenie nt. komunikacji. W czerwcu 2017 członkowie Forum Darczyńców wezmą udział w dwudniowym szkoleniu nt. komunikowania efektów działań społecznych zewnętrznemu odbiorcy.

6. Seminarium. W październiku 2017 upowszechnimy rezultaty projektu w czasie otwartego seminarium. Szczegóły poznasz tutaj. Rekrutację na seminarium ogłosimy też w naszych aktualnościach na www.forumdarczyncow.pl.

Partnerzy

Partnerami w projekcie są członkowie Forum Darczyńców, ale oprócz nich bardzo wiele będziemy zawdzięczać innym organizacjom, w tym: Fundacji „Ogród Marzeń” z Jarocina, Stowarzyszeniu „SOWA” działającemu przy Gimnazjum w Głuchowie koło Chełmży oraz Stowarzyszeniu na rzecz Kultury i Dialogu 9/12 z Białegostoku, które wesprą nas w prowadzeniu badań ankietowych swoich społeczności lokalnych. Z góry dziękujemy za ich zaangażowanie.

Gdzie po informacje?

O rezultatach projektu będziemy informować na stronie www.forumdarczycow.pl – zamieścimy tam wszystkie wypracowane przez nas rozwiązania, które mogą okazać się ciekawą inspiracją i praktyczną pomocą dla każdego, komu zależy na rzetelnej ocenie i skutecznej promocji efektów swoich działań.

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami projektu, zapraszamy też do kontaktu bezpośredniego:

Alicja Garlińska-Cieślak, alicjag@forumdarczyncow.pl.