PL/EN

"Hazard pro publico bono. Loterie jako źródło finansowania inicjatyw obywatelskich"

W dniu 16 lutego 2010 r. odbyło się Seminarium „Hazard pro publico bono. Loterie jako źródło finansowania inicjatyw obywatelskich”.  Seminarium zostało zorganizowane przez Forum Darczyńców w Polsce, Fundację Instytut Spraw Publicznych oraz Ambasadę Królestwa Niderlandów, we współpracy ze Stowarzyszeniem Loterii Dobroczynnych w UE (ACLEU).

Podczas seminarium przedstawione zostały doświadczenia międzynarodowe w zakresie wykorzystania mechanizmu loteryjnego do finansowania społeczeństwa obywatelskiego, a także możliwości wykorzystania go w ramach aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów.

Seminarium zostało podzielone na dwie części. W  pierwszej części, którą poprowadził dr Grzegorz Makowski z Instytutu Spraw Publicznych, zaprezentowano doświadczenia zagraniczne dotyczące funkcjonowania loterii charytatywnych. Katerina Hadzi-Miceva z Eropean Centre for Not-for-Profit Law przedstawiła różne zastosowanie  mechanizmów loteryjnych do finansowania celów społecznie użytecznych w Europie i na świecie. Tatiana van Lier ze Stowarzyszenia Loterii Dobroczynnych w UE omówiła  doświadczenia holenderskie w prowadzeniu loterii charytatywnej, w tym loterii wykorzystującej system kodów pocztowych. Eric van Vondelen, sekretarz Holenderskiego Zarządu Kontroli Gier przedstawił tradycje loterii dobroczynnych w Holandii oraz ich otoczenie prawne. Filip Vagac, dyrektor słowackiej spółki Lotka, operatora loterii charytatywnych opowiedział o ostatnio wprowadzonych w Słowacji regulacjach prawnych pozwalających na prowadzenie tego typu loterii.

Drugą część spotkania otworzyło wystąpienie prof. Piotra Steca z Uniwersytetu Opolskiego, który dokonał przeglądu mechanizmów loteryjnych funkcjonujących w ramach obowiązującego prawa polskiego i skomentował możliwość ich wykorzystania do finansowania inicjatyw obywatelskich. Następnie w panelu dyskusyjnym, poprowadzonym przez Adama Zielińskiego z Forum Darczyńców głos kolejno zabrali przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych oraz Ministerstwa Finansów. Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji przedstawił nieudane próby zastosowania mechanizmu loterii do finansowania działań społecznie użytecznych w Polsce na przykładzie „Gorączki Złota”. Doświadczenia te porównał z hiszpańską loterią charytatywną, prowadzoną przez organizację ONCE, która pomaga w rozwiązywaniu problemów społecznych poprzez angażowanie osób z niepełnosprawnością do prowadzenia samej loterii. Elżbieta Janczur, dyrektor Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce przyznała, że loterie charytatywne, jako stabilne źródło finansowania działalności organizacji SOS Wioski Dziecięce sprawdza się w innych krajach, np. w Wielkiej Brytanii i w Szwecji. Lidia Kołucka-Żuk, członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów zaznaczyła, że przy zastosowaniu loterii charytatywnych ważne są precyzyjne uregulowania, wymóg pełnej przejrzystość i właściwa komunikacja ze społeczeństwem. Jacek Kapica, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów pozytywnie odniósł się do idei wykorzystania rynku gier dla realizacji celów społecznie użytecznych. Zwrócił uwagę, że aby móc bezpiecznie wprowadzić w tej kwestii  dobre rozwiązania, należy wziąć pod uwagę zarówno wzorce międzynarodowe, jak i różnorodne uwarunkowania i możliwe ryzyka występujące w Polsce.

Seminarium stało się okazją do wymiany doświadczeń i opinii na temat wykorzystania mechanizmu loteryjnego do finansowania działalności organizacji pozarządowych i innych form aktywności obywatelskiej w Polsce. Gdy większość organizacji w kraju nie posiada stałych źródeł pozwalających na opłacenie podstawowych kosztów funkcjonowania, a kultura dobroczynności w Polsce dopiero się odradza, loterie dobroczynne zostały uznane przez uczestników seminarium za potencjalne nowe źródło finansowania działań społecznie użytecznych. Mamy nadzieję, że spotkanie w Ambasadzie Holandii otworzyło publiczną debatę na temat loterii pro publico bono, jak i potrzeby poszukiwania zróżnicowanych źródeł finansowania organizacji pozarządowych w Polsce.