PL/EN

Standardy

Forum Darczyńców zrzesza organizacje, które realizują swoją misję na rzecz dobra wspólnego, przekazując środki innym podmiotom na prowadzone przez nie przedsięwzięcia zgodnie z przyjętymi przez swoje władze jawnymi procedurami.

Wspólne standardy działania

Członkowie Forum Darczyńców w swoich działaniach, oprócz postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz z własnymi zasadami i normami organizacyjnymi, stosują poniższe, wspólne standardy:

 1. podają do publicznej wiadomości:
 • misję oraz sposób działania organizacji
 • informację o możliwościach, procedurach i kryteriach uzyskania dotacji, grantów, darowizn, stypendiów i nagród oraz innych form wsparcia, w sposób równodostępny dla potencjalnych zainteresowanych
 • raport roczny zawierający m.in. informacje o źródłach finansowania, przyznanych dotacjach, grantach, darowiznach, stypendiach, nagrodach i o innych formach wsparcia oraz o kosztach prowadzenia działalności

       2. stosują procedury oraz kryteria przyznawania dotacji, grantów, darowizn, stypendiów i nagród oraz innych form wsparcia w oparciu o zasady:

 • przejrzystości
 • bezstronności
 • przeciwdziałania konfliktowi interesów pomiędzy organizacją a otrzymującym dotację, grant, darowiznę, stypendium, nagrodę lub wsparcie w innej formie (w zakresie stosunku pracy, zależności personalnych, etc.)

      3. monitorują:

 • potrzeby społeczne w zakresie objętym misją organizacji i w odpowiedzi na nie kierują swoją ofertę
 • jakość oraz skuteczność prowadzonej działalności przyznawania dotacji oraz dbają o jej stałe doskonalenie

      4. dbają o:

 • rzetelną gospodarkę finansową
 • minimalizowanie kosztów administracyjnych

     5. współpracują z otrzymującym dotację, grant, darowiznę, stypendium, nagrodę lub inną formę wsparcia nad rozwiązaniami ewentualnych problemów związanych z realizacją przedsięwzięcia, na które zostało przyznane wsparcie

   6. traktują otrzymującego dotację, grant, darowiznę, stypendium, nagrodę lub inną formę wsparcia jako partnera w realizacji wspólnie zaakceptowanych celów oraz szanują jego odrębność i niezależność