PL/EN

Jak zostać członkiem

Procedura przyjmowania nowych członków do Forum Darczyńców

Aby zostać członkiem zwyczajnym lub wspierającym Forum Darczyńców w Polsce należy:

KROK 1 Zapoznać się z warunkami członkostwa, treścią statutustandardami obowiązującymi członka Forum Darczyńców oraz wysokością składki członkowskiej; wybrać osobę, która będzie przedstawicielem organizacji lub instytucji w Forum.
KROK 2 Wypełnić metryczkę kandydata, załączyć do formularza statut organizacji, wyciąg z KRS oraz sprawozdania merytoryczne i finansowe z trzech ostatnich lat wraz z informacją o audycie i listą przyznanych dotacji.
KROK 3 Wypełnić deklarację członkowską, wskazując pełnomocnika do reprezentowania organizacji w Forum.
KROK 4 Nawiązać kontakt z dwiema organizacjami, które są członkami zwyczajnymi Forum i poprosić ich pełnomocników o krótką pisemną rekomendację kandydata dla zarządu Forum.
KROK 5 Przesłać komplet dokumentów (metryczkę z załącznikami, deklarację członkowską oraz dwie rekomendacje) na adres: Forum Darczyńców w Polsce, ul. Bagatela 10 lok. 36, 00-585 Warszawa. W ciągu miesiąca od momentu otrzymania dokumentów przedstawiciel Forum Darczyńców skontaktuje się z organizacją/instytucją i poda możliwy termin podejmowania decyzji w sprawie przyjęcia nowych Członków.
KROK 6 Zarząd poddaje kandydaturę na członka Forum pod głosowanie na Walnym Zebraniu Członków. Walne Zebranie podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody na przyjęcie nowego członka do Forum Darczyńców lub o odrzuceniu kandydatury. Przyjęcie nowego Członka następuje z dniem podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zebranie Członków.
KROK 7 Poczekać na oficjalne powiadomienie o przyjęciu w poczet członków Forum Darczyńców w Polsce, które powinno być przesłane przez Forum nie później niż 7 dni od daty Walnego Zebrania.