PL/EN

Prawa i obowiązki

Wszyscy Członkowie zrzeszeni w Forum Darczyńców mają prawo do:

  • posługiwania się nazwą "Członek Forum Darczyńców w Polsce" oraz używania znaku graficznego Forum Darczyńców
  • korzystania z rekomendacji i opieki Forum Darczyńców w swoich działaniach na rzecz dobra publicznego
  • korzystania z publikacji, opracowań i informacji sporządzanych lub zgromadzonych przez Forum Darczyńców
  • uczestniczenia w szkoleniach i konferencjach tematycznych organizowanych przez Forum Darczyńców

Wszyscy członkowie Forum Darczyńców obowiązani są do:

  • przestrzegania postanowień statutu oraz standardów działania członków Forum Darczyńców
  • czynnego wspierania realizacji celów Forum Darczyńców
  • uiszczania składki członkowskiej w wysokości przewidzianej odpowiednio dla członków zwykłych i wspierających

Członkowie zwykli Forum Darczyńców mają obowiązek uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków. Członkowie zwykli uczestniczą w Walnych Zebraniach Członków z prawem głosu oraz mogą składać na ręce Zarządu wnioski we wszystkich sprawach związanych z działalnością Forum Darczyńców. Członkowie wspierający Forum Darczyńców mają prawo do uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków, bez prawa głosu, lecz z możliwością wskazywania kandydatów na członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Forum Darczyńców spośród osób upoważnionych do reprezentacji podmiotów będących Członkami Forum Darczyńców.