PL/EN

"Społeczne zaangażowanie firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce"

7 grudnia 2011 r. w Centrum Zielna w Warszawie odbyło się seminarium pt. "Społeczne zaangażowanie firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce". Na seminarium zorganizowanym przez Forum Darczyńców w Polsce oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprezentowane zostały wyniki badań dotyczących filantropii firm z sektorów energetyki, paliw i wydobycia.

Branże: paliwowa, energetyczna i wydobywcza są postrzegane jako wiodące na polu filantropii korporacyjnej w Polsce. Według raportu „Fundacje korporacyjne w Polsce” firmy z tej branży zaraz po branży finansowej najczęściej zakładają fundacje, są licznie reprezentowane w rankingach i indeksach (np. Ranking Odpowiedzialnych Firm, Respect Index).

Seminarium, które się odbyło 7 grudnia 2011 r. miało na celu omówienie różnych modeli zaangażowania społecznego firm z tej branży, przedstawienie wybranych dobrych praktyk oraz tendencji wspólnych. Zaangażowanie społeczne polskich firm porównane zostało z doświadczeniami niemieckimi, które zaprezentował Stephan Muschick, Dyrektor Generalny Fundacji RWE w Niemczech. Podczas dyskusji panelowej, w której udział wzięli: Iwona Jarzębska, Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji w RWE Polska,  Stephan Muschick, Dyrektor Fundacji RWE w Niemczech i Jowita Twardowska, Dyrektor ds. Komunikacji i CSR w Grupie LOTOS S.A. rozmawiano o tym, czy i dlaczego sektor ten wyróżnia się na polu społecznego zaangażowania biznesu w Polsce, czy działania firm odpowiadają na rzeczywiste problemy społeczne i jaka jest ich skuteczność. Prowadząca dyskusję Irena Pichola, Lider zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu PwC zapytała przedstawicieli firm o standardy działań społecznych, w tym o przejrzystości i raportowanie. Uczestnicy dyskusji przedstawili też możliwe kierunki rozwoju zaangażowania społecznego omawianego sektora.

Badanie dot. zaangażowania firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce

Forum Darczyńców wraz z PwC w dniach 3 listopada – 1 grudnia 2011 r. przeprowadziło wśród największych firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce badanie ankietowe na temat ich społecznego zaangażowania. Ankieta składała się z 34 pytań w większości zamkniętych oraz formularza na opis dobrej praktyki. Do udziału w badaniu zaproszono 70 firm, odpowiedzi uzyskano od 13 z nich. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wyniki badania.

Kogo wspierają? Uzyskane odpowiedzi na pytania ankietowe pokazują, że firmy z sektorów: paliwowego, energetycznego i wydobywczego podejmują działania w podobnych obszarach i kierują je do tych samych grup odbiorców. Najczęściej prowadzą swoje programy zaangażowania społecznego w obszarze ekologii i ochrony środowiska (specyfika branżowa), nauki, edukacji oraz ochrony zdrowia. Odbiorcami ich działań są głównie: dzieci i młodzież, osoby ubogie i bezrobotne, niepełnosprawni. Działalność społeczna przebadanych firm skupia się na polu „bezpiecznych” tematów, przykładem mogą być programy stypendialne, które prowadzi 9 z 13 respondentów. Żadne z przedsiębiorstw wypełniających ankietę nie wspiera projektów w obszarze praw człowieka. Większość firm podkreśla, że podejmują działania społeczne ze względu na budowanie relacji z interesariuszami, dialog z interesariuszami ma też duże znaczenie w wyborze kierunków zaangażowania społecznego.

Jak się angażują? 12 z 13 firm udziela wsparcia finansowego, 9 angażuje swoich pracowników na zasadzie wolontariatu i taka sama liczba przekazuje beneficjentom darowizny rzeczowe. Firmy stosunkowo często zakładają własne fundacje (6) oraz zawierają strategiczne partnerstwa z innymi organizacjami pozarządowymi (9). To właśnie organizacje pozarządowe (11 wskazań) są najczęstszymi podmiotami wspieranymi przez firmy z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej, przed instytucjami publicznymi (10) i osobami indywidualnymi (10). 11 z 13 respondentów posiada strategię, w której zapisane są cele zaangażowania społecznego firmy.

Jakie środki przekazują? Czy przejrzyście komunikują i raportują? 7 z 13 firm, które przesłały ankiety nie ujawniło, jakie środki finansowe przeznaczyło na cele społeczne, a kolejne 3 tylko częściowo ujawniły te sumy. Wśród firm, które odpowiedziały na pytanie o skalę finansową zaangażowania społecznego, połowa przeznacza w skali roku średnio do 1 000 000 zł, pozostałe pomiędzy 1 000 000 – 5 000 000 zł. Większość firm w swoich programach zaangażowania społecznego nie wykorzystuje mediów społecznościowych. Połowa z przebadanych firm nie upublicznia informacji nt. zasad i kryteriów udzielania wsparcia. Mimo, że większość publikuje informacje nt. swojego zaangażowania w raportach CSR i sprawozdaniach rocznych, często są to dane bardzo ogólne. Przejrzystość prowadzonych działań społecznych i komunikowanie ich rezultatów to – zdaniem badaczy - największe wyzwania stojące przed branżą. Potwierdzeniem tej tezy są przede wszystkim liczne odmowy udziału w badaniu ze względu na politykę nieujawniania informacji.

Jakie napotykają problemy? Wśród barier utrudniających rozwój programów zaangażowania społecznego firmy wskazały głównie ograniczone zasoby kadrowe dedykowane działaniom społecznym, angażowanie wysokich nakładów finansowych na inwestycje rozwojowe (kosztem filantropii), trudności z zaangażowaniem pracowników oraz niewystarczającą świadomość interesariuszy nt. kierunków i strategii firmy w tym zakresie.

Pełne wyniki badania oraz materiały seminaryjne znajdują się poniżej.

Patron medialny: Miesięcznik „Nowy Przemysł” i Portal wnp.pl