PL/EN

Zapytanie ofertowe nr 3/POKL

Dotyczy:
a) Kod CPV 70220000-9 - usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
b) Kod CPV 55300000-3 – usługi restauracyjne dotyczące podawania posiłków
Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal w centrum konferencyjnym na: konferencje, zjazdy, seminaria i szkolenia na potrzeby projektu „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm). Do niniejszego zapytania ofertowego zastosowana jest procedura Zasad konkurencyjności zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Załączniku nr 1.

Oferty można składać w formie papierowej na adres: Forum Darczyńców w Polsce, ul. Marszałkowska 62 lok. 6, 00–545 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: agatat@forumdarczyncow.pl, podając w tytule numer zapytania. Ofertę należy przesłać do 02.10.2012 r. włącznie.

Oferty prosimy przesyłać wyłącznie na formularzu przedstawionym w Załączniku nr 2.
Wraz z ofertą prosimy o złożenie Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3).

Dodatkowych informacji udziela p. Agata Tomaszewska, (tel. 535 990 910)
e-mail: agatat@forumdarczyncow.pl

zalacznik_1_zapytanie_ofertowe_nr_3_pokl.pdf
Załacznik nr 1. Zapytanie ofertowe nr 3/POKL
zalacznik_2_formularz_do_zapytania_nr_3_pokl.pdf
Załącznik nr 2. Formularz do zapytania
zalacznik_2_formularz_do_zapytania_nr_3_pokl.doc
Załącznik nr 2. Formularz do zapytania
zalacznik_3_oswiadzczenie_o_braku_powiazan_zapytanie_nr_3_pokl.pdf
Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań
zalacznik_3_oswiadzczenie_o_braku_powiazan_zapytanie_nr_3_pokl.doc
Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań