PL/EN

Wynik zapytania ofertowego nr 3/POKL

Protokół wyboru wykonawcy według zasady konkurencyjności
Dotyczy zapytania ofertowego nr 3/POKL z dnia 18.09.2012

Zapytanie ofertowe zostało przeprowadzone w ramach projektu „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Przedmiot zapytania:
a) Kod CPV 70220000-9 - usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
b) Kod CPV 55300000-3 – usługi restauracyjne dotyczące podawania posiłków

2. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:
a) Na stronie internetowej zamawiającego (www.forumdarczyncow.pl) w dniu 18.09.2012
b) W biurze projektu w dniu 18.09.2012

3. Termin składania ofert upłynął w dniu 02.10.2012.

4. Zgodnie z zasadą konkurencyjności zapytanie ofertowe zostało rozesłane do minimum trzech potencjalnych wykonawców w dniu 18.09.2012.
Zapytanie ofertowe zostało wysłane do następujących wykonawców:
a) Polonia Palace Hotel, al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa (sales.poloniapalace@syrena.com.pl)
b) Intercontinental Warszawa, ul. Emilii Plater 49, 00–125 Warszawa (wrs.convention@ihg.com)
c) Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa (marcin@fwpn.org.pl)

5. Oceny oferty dokonano według kryterium oceny, jakie zostało opisane w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny oferty dla usługi restauracyjnej dotyczące podawania posiłków oraz usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne:

 • Cena brutto – 60 pkt.
  C = (C min/C1) x 60 gdzie:
  C - liczba punktów przyznanych za daną ofertę
  C min - najniższa cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na ofertę
  C1 – cena brutto rozpatrywanej oferty
 • Doświadczenie w organizacji konferencji, szkoleń, zjazdów, seminariów – 40 pkt
  D=(D1/Dmax)*40
  D - liczba punktów przyznanych danej ofercie.
  D1 – liczba punktów przyznanych za doświadczenie, 
  Dmax - największa liczba punktów przyznanych za doświadczenie

6. W odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe do zamawiającego wpłynęła jedna oferta.
Oferta przesłana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa w dniu 02.10.2012 spełniła wymagania zapytania ofertowego nr 3/POKL z dnia 18.09.2012 r. i została wybrana do wykonania przedmiotu zapytania.
Oferta wybrana do wykonania zamówienia uzyskała maksymalna liczbę pkt. – 100 pkt.

7. Pozostali potencjalni wykonawcy przesłali informacje do Forum Darczyńców, że nie są zainteresowani przystąpieniem do niniejszego zapytania.
a) Polonia Palace Hotel, al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa (sales.poloniapalace@syrena.com.pl) informacja przesłana w dniu 02.10.2012 r.
b) Intercontinental Warszawa, ul. Emilii Plater 49, 00–125 Warszawa (wrs.convention@ihg.com) informacja przesłana w dniu 01.10.2012 r.

8. W związku z tym, że zamawiający wysłał zapytanie ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców, z czego tylko jeden wykonawca złożył ofertę – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.

Agata Tomaszewska
Koordynatorka Projektu
Warszawa, 11 października 2012 r.