PL/EN

Wynik zapytania ofertowego nr 4/POKL

Protokół wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności
Dotyczy zapytania ofertowego nr 4/POKL z dnia 12.11.2012

Zapytanie ofertowe zostało przeprowadzone w ramach projektu „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.Przedmiot zapytania:
a) Kod CPV 55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego.

2.Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:
a) Na stronie internetowej zamawiającego (www.forumdarczyńcow.pl) w dniu 12.11.2012
b) W biurze projektu w dniu 12.11.2012

3. Termin składania ofert upłynął w dniu 23.11.2012

4. Zgodnie z zasadą konkurencyjności zapytanie ofertowe zostało rozesłane do minimum trzech potencjalnych wykonawców w dniu 12.11.2012.
Zapytanie ofertowe zostało wysłane do następujących wykonawców:
a) Polonia Palace Hotel, al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa (sales.poloniapalace@syrena.com.pl)
b) Intercontinental Warszawa, ul. Emilii Plater 49, 00–125 Warszawa (wrs.convention@ihg.com)
c) Sofitel (Victoria) Warszawa, ul. Królewska 11, 00-001 Warszawa (H3379-RE@sofitel.com)
d) Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska  94/98, 00-510 Warszawa (H3383-RE5@accor.com)
e) Radisson Blu Centrum Hotel, Ul. Grzybowska 24, 00-132 Warszawa (reservations.warsaw@radissonblu.com)

5. Oceny oferty dokonano według kryterium oceny, jakie zostało opisane w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny oferty:

a) Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny oferty:
• Cena jednostkową brutto – 60 pkt.
C = (C min/C1) x 60 gdzie:
C - liczba punktów przyznanych za daną ofertę
C min - najniższa cena jednostkowa brutto zaoferowana w odpowiedzi na ofertę
C1 – cena jednostkowa brutto rozpatrywanej oferty

• Lokalizacja hotelu – 40 pkt.
• D=(D1/Dmax)*40
• D - liczba punktów przyznanych danej ofercie.
• D1 – liczba punktów przyznanych za lokalizację, 
• Dmax - największa liczba punktów przyznanych za lokalizację


6. W odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe do zamawiającego wpłynęły trzy oferty:
a) Hotele Warszawskie Syrena Sp. z o. o. - Polonia Palace Hotel, al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa (sales.poloniapalace@syrena.com.pl), oferta została przesłana w dniu 13.11.2012.
b) Intercontinental Warszawa, ul. Emilii Plater 49, 00–125 Warszawa (wrs.convention@ihg.com), oferta została przesłana w dniu 13.11.2012.
c) Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska  94/98, 00-510 Warszawa (H3383-RE5@accor.com), oferta została przesłana w dniu 15.11.2012 r.


Oferta przesłana przez Hotele Warszawskie Syrena Sp. z o. o. , 00-647 Warszawa, Pl. Konstytucji 1, właściciela Hotelu Polonia Palace spełniła wymagania zapytania ofertowego nr 4/POKL z dnia 12.11.2012 r. i została wybrana do wykonania przedmiotu zapytania.
Punkty przyznane za lokalizację: 30 pkt.
Punkty przyznane za cenę: 70 pkt.
Oferta wybrana do wykonania zamówienia uzyskała maksymalna liczbę pkt. – 100 pkt.

Pozostałe złożone oferty przez: Novotel Warszawa Centrum i Intercontinental Warszawa zostały odrzucone ze względu na niespełnienie warunku zapytania ofertowego. Oferty nie zostały przesłane na formularzu, który stanowił załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz nie został przesłany załącznik nr 2 do zapytania ofertowego tj. oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.


7. W związku z tym, że zamawiający wysłał zapytanie ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców, z czego tylko jeden wykonawca złożył ofertę – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.

Agata Tomaszewska
Koordynatorka Projektu
Warszawa, 26 listopada 2012 r.


Projekt pt. "Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Człowiek - najlepsza inwestycja"