PL/EN

Zapytanie ofertowe nr 5/POKL

Dotyczy:
Kod CPV 55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
Przedmiotem zamówienia jest od 3 do 5 noclegów wraz ze śniadaniem:
2 lub 3 noclegi 27/28 listopada 2012 r.
oraz 1 lub 2 noclegi 28/29 listopada 2012 r.
Wszystkie w/w noclegi w pokojach jednoosobowych
Lokalizacja hotelu: centrum Warszawy, w promieniu do 1,5 km od Centrum Zielna, przy ul. Zielnej 37
Standard hotelu min. 4 gwiazdki
Dostęp do Internetu w pokoju

ww. usługa ma być wykonana na potrzeby projektu „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm). Do niniejszego zapytania ofertowego zastosowana jest procedura Zasad konkurencyjności zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku, który znajduje się w lisnku poniżej.

Oferty można składać w formie papierowej na adres: Forum Darczyńców w Polsce, ul. Marszałkowska 62 lok. 6, 00–545 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: agatat@forumdarczyncow.pl, podając w tytule numer zapytania. Ofertę należy przesłać do 23.11.2012 r. włącznie.

Oferty prosimy przesyłać wyłącznie na formularzu przedstawionym w Załączniku nr 2.
Wraz z ofertą prosimy o złożenie Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3).

Dodatkowych informacji udziela p. Agata Tomaszewska, (tel. 535 990 910)
e-mail: agatat@forumdarczyncow.pl