PL/EN

Wynik zapytania ofertowego nr 5/POKL

Protokół wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności
Dotyczy zapytania ofertowego nr 5/POKL z dnia 26.11.2012

Zapytanie ofertowe zostało przeprowadzone w ramach projektu „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.Przedmiot zapytania:
a)    Kod CPV 55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego.

2.Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:
a)    Na stronie internetowej zamawiającego (www.forumdarczyńcow.pl) w dniu 26.11.2012
b)    W biurze projektu w dniu 26.11.2012

3. Termin składania ofert upłynął w dniu 07.12.2012

4. Zgodnie z zasadą konkurencyjności zapytanie ofertowe zostało rozesłane do minimum trzech potencjalnych wykonawców.
Zapytanie ofertowe zostało wysłane do następujących wykonawców:
a)    Hotel MDM, Pl. Konstytucji 1, 45, 00-647 Warszawa (hotele.mdm@syrena.com.pl)
b)    Hotel Gromada „Dom Chłopa” Pl. Powstańców Warszawy 2, 00–030 Warszawa (warszawahotel.centrum@gromada.pl)
c)    Hotel Ibis Budget Warszawa Centrum, ul. Zagórna 1, 00-441 Warszawa (h6401@accor.com)
d)    Best Western hotel Portos, ul. Mangalia 3a, 02-758 Warszawa (hotel@bwportos.pl)

5. Oceny oferty dokonano według kryterium oceny, jakie zostało opisane w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny oferty:

a)    Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny oferty:
•    Cena jednostkową brutto – 70 pkt.
C = (C min/C1) x 70 gdzie:
C - liczba punktów przyznanych za daną ofertę
C min - najniższa cena jednostkowa brutto zaoferowana w odpowiedzi na ofertę
C1 – cena jednostkowa brutto rozpatrywanej oferty

•    Lokalizacja hotelu – 30 pkt.
•    D=(D1/Dmax)*30
•    D - liczba punktów przyznanych danej ofercie.
•    D1 – liczba punktów przyznanych za lokalizację, 
•    Dmax - największa liczba punktów przyznanych za lokalizację

6. W odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe do zamawiającego wpłynęły cztery oferty:
a)    Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Fundacja „Nowe Horyzonty” ul. Bobrowiecka 9, 00–728 Warszawa, oferta została przesłana w dniu 06.12.2012.
b)    Best Wester Hotel Portos, ul. Mangalia 3a, 02-758 Warszawa, oferta została przesłana w dniu 06.12.2012.
c)    Wake up szkolenia, konferencje i integracje Alicja Chylińska, ul. Armii Krajowej 6/49, 87-600 Lipno, oferta została przesłana w dniu 06.12.2012.
d)    Hotele Warszawskie Syrena Sp. z o. o. – Hotel MDM, Pl. Konstytucji 1, 00-647 Warszawa, oferta została przesłana w dniu 07.12.2012.

7. Ocena poszczególnych ofert:
a) Oferta przesłana przez Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Fundacja „Nowe Horyzonty” nie spełnia wymogów zapytania.

b) Oferta Best Wester Hotel Portos
Cena jednostkowa brutto: 70 pkt
Lokalizacja hotelu: 0pkt
Przyznano łącznie: 70 pkt

c) Wake up szkolenia, konferencje i integracje Alicja Chylińska
Cena jednostkowa brutto: 58,55pkt
Lokalizacja hotelu: 0 pkt
Przyznano łącznie:  58,55 pkt

d) Hotele Warszawskie Syrena Sp. z o. o. – Hotel MDM
Cena jednostkowa brutto: 53,67 pkt
Lokalizacja hotelu: 30 pkt
Przyznano łącznie:  83,67 pkt

Oferta przesłana przez Hotele Warszawskie Syrena Sp. z o. o. – Hotel MDM spełniła wymagania zapytania ofertowego nr 5/POKL z dnia 26.12.2012 r., uzyskała największa liczbę punktów i została wybrana do wykonania przedmiotu zapytania.

8. W związku z tym, że zamawiający wysłał zapytanie ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.

Agata Tomaszewska
Koordynatorka projektu
Warszawa, 8 grudnia 2012 r.