PL/EN

Zapytanie ofertowe nr 8/POKL

Dotyczy: Kod CPV 79411000-8 Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania

Przedmiotem zamowienia jest:

Usługa doradztwa organizacji pozarządowych, wykonywana przez coacha lub grupę coachów, polegająca na przygotowaniu, przeprowadzeniu i sporządzeniu podsumowania z indywidualnych spotkań z przedstawicielami/przedstawicielkami fundacji korporacyjnych

Cel: stworzenie i wdrożenie standardów działania fundacji korporacyjnych w Polsce
Uczestnicy: przedstawiciele/przedstawicielki 40 fundacji korporacyjnych w Polsce
Opis procesu edukacyjnego – usługi doradztwa:
Coach odpowiada za część typu executive education procesu edukacyjnego, w którym przedstawiciele fundacji korporacyjnych wypracowują standardy działania fundacji, metody ich wdrażania oraz weryfikacji.
Podczas 8 indywidualnych spotkań z każdym uczestnikiem/każdą uczestniczką projektu zadaniem coacha jest:
- pomoc uczestnikom/uczestniczkom w wyciąganiu wniosków ze szkoleń, na których wypracowywane są poszczególne standardy,
- w nawiązaniu do tych wniosków – pomoc w diagnozie stanu obecnego danej fundacji,
- wsparcie uczestników/uczestniczek w procesie wdrażania i weryfikacji stosowania standardów w ich fundacjach.
Spotkania trwają od marca 2013 do grudnia 2014 r. w siedzibach fundacji uczestniczących w projekcie, po każdym szkoleniu coach spotyka się z każdym z uczestników.

Zapytanie dotyczy zamówienia na potrzeby projektu „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm). Do niniejszego zapytania ofertowego zastosowana jest procedura Zasad konkurencyjności zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w zapytaniu ofertowym (plik poniżej).

Oferty można składać w formie papierowej na adres: Forum Darczyńców w Polsce, ul. Marszałkowska 62 lok. 6, 00–545 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: agatat@forumdarczyncow.pl, podając w tytule numer zapytania. Do wypełnionego (i podpisanego) formularza oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. Ofertę należy przesłać do 13.03.2013 r. (środa) włącznie.

Dodatkowych informacji udzielają:
Agata Tomaszewska, (tel. 535 990 910)
e-mail: agatat@forumdarczyncow.pl

Kamila Woźniak, (tel. 535 990 910)
e-mail: kamilaw@forumdarczyncow.pl