PL/EN

Wynik zapytania ofertowego nr 7/POKL

Protokół wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności
Dotyczy zapytania ofertowego nr 7/POKL z dnia 18.02.2013

Zapytanie ofertowe zostało przeprowadzone w ramach projektu „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.Przedmiot zapytania:
a)    Kod CPV 55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego.

2.Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:
a)    Na stronie internetowej zamawiającego (www.forumdarczyńcow.pl) w dniu 18.02.2013
b)    W biurze projektu w dniu 18.02.2013

3. Termin składania ofert upłynął w dniu 04.03.2012 o godzinie 12:00

4. Zgodnie z zasadą konkurencyjności zapytanie ofertowe zostało rozesłane do minimum trzech potencjalnych wykonawców w dniu 18.02.2013.
Zapytanie ofertowe zostało wysłane do następujących wykonawców:
a)    Polonia Palace Hotel, al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa (dorota.polanska@syrena.com.pl; centralreservation@syrena.com.pl)
b)    Radisson Blu Sobieski Warszawa, Plac Artura Zawiszy 1, 02-025 Warszawa (reservations.sobieski.warsaw@radissonblu.com)
c)    Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska  94/98, 00-510 Warszawa (H3383-RE5@accor.com; H3383-SB3@accor.com)
d)    Radisson Blu Centrum Hotel, Ul. Grzybowska 24, 00-132 Warszawa (reservations.warsaw@radissonblu.com)

5. Oceny oferty dokonano według kryterium oceny, jakie zostało opisane w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny oferty:

a)    Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny oferty:
•    Cena jednostkową brutto – 70 pkt.
C = (C min/C1) x 70 gdzie:
C - liczba punktów przyznanych za daną ofertę
C min - najniższa cena jednostkowa brutto zaoferowana w odpowiedzi na ofertę
C1 – cena jednostkowa brutto rozpatrywanej oferty

•    Lokalizacja hotelu – 30 pkt.
•    D=(D1/Dmax)*30
•    D - liczba punktów przyznanych danej ofercie.
•    D1 – liczba punktów przyznanych za lokalizację, 
•    Dmax - największa liczba punktów przyznanych za lokalizację


6. W odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe do zamawiającego wpłynęła jedna oferta:
ORBIS S.A. oddział Novotel Centrum w Warszawie, ul. Marszałkowska  94/98, 00-510 Warszawa, oferta została przesłana w dniu 04.03.2013r o godzinie 11:37.

Oferta przesłana przez ORBIS S.A. oddział Novotel Centrum w Warszawie, ul. Marszałkowska 94/98, 00-510 Warszawa spełniła wymagania zapytania ofertowego nr 7/POKL z dnia 18.02.2013 r. i została wybrana do wykonania przedmiotu zapytania.
Punkty przyznane za lokalizację: 30 pkt.
Punkty przyznane za cenę: 70 pkt.
Oferta wybrana do wykonania zamówienia uzyskała maksymalna liczbę pkt. – 100 pkt.

Pozostali potencjalni wykonawcy nie odpowiedzieli na przesłane zapytanie ofertowe.

7. W związku z tym, że zamawiający wysłał zapytanie ofertowe do ponad trzech potencjalnych wykonawców, z czego tylko jeden wykonawca złożył ofertę – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.


Agata Tomaszewska
Koordynatorka projektu
Warszawa, 4 marca 2013 r.