PL/EN

Wynik zapytania ofertowego nr 8/POKL

Protokół wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności
Dotyczy zapytania ofertowego nr 8/POKL z dnia 26.02.2013


Zapytanie ofertowe zostało przeprowadzone w ramach projektu „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.Przedmiot zapytania:
a)    Kod CPV 79411000-8 Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania.

2.Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:
a)    Na stronie internetowej zamawiającego (www.forumdarczyncow.pl) w dniu 26.02.2013
b)    W biurze projektu w dniu 26.02.2013

3. Termin składania ofert upłynął w dniu 13.03.2013 włącznie

4. Zgodnie z zasadą konkurencyjności zapytanie ofertowe zostało rozesłane do minimum trzech potencjalnych wykonawców w dniu 26.02.2013.
Zapytanie ofertowe zostało wysłane do następujących wykonawców:
a) PrePost Consulting Alicja Zajączkowska, ul. Grottgera 32b/6, 80-319 Gdańsk (alicjazajaczkowska@wp.pl)
b) Natalia Ćwik, ul. Broniewskiego 6/154, 01-785 Warszawa (natalia.cwik@gmail.com)
c) Tomasz Schimanek TiS, ul. Bukietowa 6/48, 02-650 Warszawa (tomeks@filantropia.org.pl)
d) Akademia Rozwoju Rafał Świeżak, ul. Żywnego 12/89, 02-701 Warszawa (rafal.swiezak@wp.pl)

5. Oceny ofert dokonano według kryterium oceny, jakie zostało opisane w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert:

•    Cena brutto – 50 pkt.
C = (C min/C1) x 50 gdzie:
C - liczba punktów przyznanych za daną ofertę
C min - najniższa cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na ofertę
C1 – cena brutto rozpatrywanej oferty

•    Doświadczenie (wymagania stawiane w zapytaniu) – 50 pkt.
•    D=(D1/Dmax)*50
•    D- liczba punktów przyznanych danej ofercie
•    D1 – liczba punktów przyznanych za doświadczenie 
•    Dmax - największa liczba punktów przyznanych za doświadczenie


6. W odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe do zamawiającego wpłynęło pięć ofert:
a) PrePost Consulting Alicja Zajączkowska, ul. Gottgera 32b/6, 80-319 Gdańsk, oferta została złożona osobiście w dniu 08.03.2013 r.
b) Go Responsible Consulting Natalia Ćwik, ul. Broniewskiego 6/154, 01-785 Warszawa, oferta została przesłana w formie elektronicznej w  dniu 13.03.2013 r.
c) Tomasz Schimanek TiS, ul. Bukietowa 6/48, 02-650 Warszawa, oferta została złożona osobiście w dniu 13.03.2013 r.
d) Akademia Rozwoju Rafał Świeżak, ul. Żywnego 12/89, 02-701 Warszawa, oferta została złożona osobiście w dniu 13.03.2013 r.
e) Joanna Jagielska Coaching Balance, ul. Bialska 156/23, 42-221 Częstochowa, oferta została przesłana w formie elektronicznej w dniu 13.03.2013 r.

7. Oferta przesłana przez Joannę Jagielską Coaching Balance została odrzucona, ponieważ nie spełniła wymogów formalnych: brak pisemnych dwóch rekomendacji od organizacji pozarządowych, w  których wykonawca pracował lub był członkiem zarządu, komisji rewizyjnej i/lub rady programowej.

8. Pozostałe oferty zostały poddanie ocenie według kryterium oceny, jakie zostało opisane w zapytaniu ofertowym.
a) PrePost Consulting Alicja Zajączkowska, ul. Gottgera 32b/6, 80-319 Gdańsk
Łączna liczba przyznanych punktów 93,27 pkt.
Cena brutto – 43,27 pkt.
Doświadczenie (wymagania stawiane w zapytaniu) – 50 pkt.

b) Go Responsible Consulting Natalia Ćwik, ul. Broniewskiego 6/154, 01-785 Warszawa
Łączna liczba przyznanych punktów 90 pkt.
Cena brutto – 50 pkt.
Doświadczenie (wymagania stawiane w zapytaniu) – 40 pkt.

c) Tomasz Schimanek TiS, ul. Bukietowa 6/48, 02-650 Warszawa
Łączna liczba przyznanych punktów 98,91 pkt.
Cena brutto – 48,91 pkt.
Doświadczenie (wymagania stawiane w zapytaniu) – 50 pkt.

d) Akademia Rozwoju Rafał Świeżak, ul. Żywnego 12/89, 02-701 Warszawa
Łączna liczba przyznanych punktów 95 pkt.
Cena brutto – 50 pkt.
Doświadczenie (wymagania stawiane w zapytaniu) – 45 pkt.

9. Negocjacje
Zamawiający skorzystał z możliwości negocjacji zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Zamawiający podjął negocjacje cenowe z oferentami, którzy spełnili wymagania zapytania ofertowego, ale przedstawili w ofercie cenę jednostkową brutto wyższą  niż kwota, jaka została zaplanowana w budżecie projektu za wykonanie usługi.
W dniu 18.03.2013 r. do negocjacji zostali zaproszeni :
a) PrePost Consulting Alicja Zajączkowska, ul. Gottgera 32b/6, 80-319 Gdańsk
Cena przedstawiona w ofercie: 520,00 zł
Cena ustalona po przeprowadzonych negocjacjach: 450,00 zł
b)Tomasz Schimanek TiS, ul. Bukietowa 6/48, 02-650 Warszawa
Cena przedstawiona w ofercie: 460,00 zł
Cena ustalona po przeprowadzonych negocjacjach: 450,00 zł

Ponadto w dniu 18.03.2013 r. zamawiający podjął negocjacje dotyczące liczby spotkań z fundacjami korporacyjnymi w czasie procesu edukacyjnego (średnią kwartalną) z Panią Natalią Ćwik z Go Responsible, ul. Broniewskiego 6/154, 01-785 Warszawa.
Liczba spotkań przedstawiona w ofercie : 17
Liczba spotkań ustalona po przeprowadzonych negocjacjach: 21

Oferenci, z którymi zostały podjęte negocjacje przesłali oferty uzupełniające:
a) PrePost Consulting Alicja Zajączkowska, ul. Gottgera 32b/6, 80-319 Gdańsk  w dniu 18.03.2013 r.
b) Tomasz Schimanek TiS, ul. Bukietowa 6/48, 02-650 Warszawa w dniu 18.03.2013 r.
c) Go Responsible Consulting Natalia Ćwik, ul. Broniewskiego 6/154, 01-785 Warszawa w dniu 19.03.2013 r.

10. Po przeprowadzonych negocjacjach zamawiający wybrał następujących wykonawców:

LP

Wykonawca

Cena jednostkowa (brutto) 

Liczba spotkań z fundacjami* korporacyjnymi w czasie procesu edukacyjnego (średnia kwartalna):

1

PrePost Consulting Alicja Zajączkowska, ul. Gottgera 32b/6, 80-319 Gdańsk

450,00 zł

7

2

Go Responsible Consulting Natalia Ćwik, ul. Broniewskiego 6/154, 01-785 Warszawa

450,00 zł

21

3

Tomasz Schimanek TiS, ul. Bukietowa 6/48, 02-650 Warszawa

450,00 zł

7

4

Akademia Rozwoju Rafał Świeżak, ul. Żywnego 12/89, 02-701 Warszawa

450,00 zł

5

*Zamawiający zastrzega, że liczba spotkań może w trakcie wykonywania usługi ulec nieznacznej zmianie po uzgodnieniu ustnym z wykonawcami.

Oferty złożone  przez wybranych wykonawców spełniły warunki wymagane w zapytaniu ofertowym nr 8/POKL z dnia 26.02.2013 r. i zostały wybrane do wykonania przedmiotu zapytania.

11. W związku z tym, że zamawiający wysłał zapytanie ofertowe do ponad trzech potencjalnych wykonawców, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.


Agata Tomaszewska
Koordynatorka projektu
Warszawa, 19 marca 2013 r.