PL/EN

Zapytanie ofertowe nr 11/POKL

Dotyczy: Kod CPV 55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

1.    Przedmiot zamówienia: Kod CPV 55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

a) 2 noclegi* wraz ze śniadaniem w terminie 5/6 marca 2014 r.,
20 noclegów* wraz ze śniadaniem w terminie 6/7 marca 2014 r.,
2 noclegi* wraz ze śniadaniem w terminie 4/5 czerwca 2014 r.,
20 noclegów* wraz ze śniadaniem w terminie 5/6 czerwca 2014 r.,
2 noclegi* wraz ze śniadaniem w terminie 10/11 września 2014 r.,
20 noclegów* wraz ze śniadaniem w terminie 11/12 września 2014 r.,
2 noclegi* wraz ze śniadaniem w terminie 26/27 listopada 2014 r.,
20 noclegów* wraz ze śniadaniem w terminie 27/28 listopada 2014 r.,
b)    Wszystkie w/w noclegi w pokojach jednoosobowych
c)    Lokalizacja hotelu: centrum Warszawy, w pobliżu Centrum Konferencyjnego przy ul. Zielnej 37 
d)    Standard hotelu min. 4 gwiazdki
e)    Dostęp do Internetu w pokoju

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków (pkt. b – e) skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się
za odrzuconą.

3.    Procedura i kryterium oceny:

a)    Zamówienie udzielone jest w trybie zapytania ofertowego.
b)    Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny oferty:
•    Cena jednostkową brutto – 70 pkt.
C = (C min/C1) x 70 gdzie:
C - liczba punktów przyznanych za daną ofertę
C min - najniższa cena jednostkowa brutto zaoferowana w odpowiedzi na ofertę
C1 – cena jednostkowa brutto rozpatrywanej oferty

•    Lokalizacja hotelu – 30 pkt.
D=(D1/Dmax)*30
D – liczba punktów przyznana danej ofercie
D1 – najmniejsza odległość od ul. Zielnej 37 przedstawiona w złożonych ofertach 
Dmax - odległość od Centrum konferencyjnego przy Zielnej 37 podana w danej ofercie

4.    Metodologia wyboru najlepszej oferty: Zamówienie zostanie udzielone temu oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową i wykaże się najlepsza lokalizacją. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą.

5.    Warunku udziału w postępowaniu:

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się oferenci spełniający następujące warunki:
a)    Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b)    Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacja ekonomiczna umożliwiająca wykonanie zamówienia.
c)    Akceptacja treści zamówienia - złożenie oferty jest uznawane za akceptacje treści zamówienia.
d)    Brak powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającej w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
- posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

6.    Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

a)    Oferty można składać w formie papierowej na adres: Forum Darczyńców w Polsce, ul. Marszałkowska 62
lok. 6, 00–545 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: agatat@forumdarczyncow.pl, podając w tytule numer zapytania. Ofertę należy przesłać do  31.01.2014 r.
b)    Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
c)    Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będą brane pod uwagę wyłącznie oferty złożone na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
d)    Złożenie oferty w innej formie niż opisanych w pkt. a - c skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

7.    Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a)    Wypełniony (i podpisany) formularz oferty, a w przypadku oferty składanej w formie elektronicznej – skan wypełnionego (i podpisanego) formularza oferty (Załącznik nr 1)
b)    Wypełnione (i podpisane) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, a w przypadku oferty składanej w formie elektronicznej – skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia (Załącznik nr 2)


Załączniki znajgują się TUTAJ:
1. Formularz do zapytania nr 11/POKL.
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
3. Wzór umowy.


* Zamawiający zastrzega, że liczba noclegów może ulec zmianie.

Dodatkowych informacji udzielają:
Agata Tomaszewska, (tel. 535 990 910)
e-mail: agatat@forumdarczyncow.pl

Kamila Woźniak, (tel. 535 990 910)
e-mail: kamilaw@forumdarczyncow.plProjekt pt. "Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Człowiek - najlepsza inwestycja"