PL/EN

Wynik zapytania ofertowego nr 11/POKL

Protokół wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności
Dotyczy zapytania ofertowego nr 11/POKL z dnia 17.01.2014


Zapytanie ofertowe zostało przeprowadzone w ramach projektu „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.Przedmiot zapytania:
a)    Kod CPV 55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego.

2.Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:
a)    Na stronie internetowej zamawiającego (www.forumdarczyncow.pl) w dniu 17.01.2014

3. Termin składania ofert upłynął w dniu 31.01.2014 r.

4. Zgodnie z zasadą konkurencyjności zapytanie ofertowe zostało rozesłane do minimum trzech potencjalnych wykonawców w dniu 17.01.2014 r.
Zapytanie ofertowe zostało wysłane do następujących wykonawców:
a)    InterContinental Warszawa, ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa (warsaw@ihg.com),
b)    ORBIS S.A. Oddział Novotel Centrum w Warszawie, ul. Marszałkowska 94/98, 00-510 Warszawa (H3383-SL6@accor.com),
c)    Radisson Blu Centrum Hotel, ul. Grzybowska 24, 00-132 Warszawa (reservations.warsaw@radissonblu.com oraz info.warsaw@radissonblu.com).

5. Oceny ofert dokonano według kryterium oceny, jakie zostało opisane w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert:

•    Cena jednostkową brutto – 70 pkt.
C = (C min/C1) x 70 gdzie:
C - liczba punktów przyznanych za daną ofertę,
C min - najniższa cena jednostkowa brutto zaoferowana w odpowiedzi na ofertę,
C1 – cena jednostkowa brutto rozpatrywanej oferty.

•    Lokalizacja hotelu – 30 pkt.
D=(D1/Dmax)*30
D - liczba punktów przyznanych danej ofercie,
D1 – liczba punktów przyznanych za lokalizację, 
Dmax - największa liczba punktów przyznanych za lokalizację.

6. W odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe do zamawiającego wpłynęły cztery oferty. Ocenie podlegają trzy ofert. Oferta przesłana w dniu 20.01.2014 r. przez InterContinental Warszawa, ul Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa została odrzucona ponieważ nie spełniła wymogów formalnych zapytania.

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Data wpływu oferty (sposób złożenia oferty)

Cena brutto zł (pkt.)

Lokalizacja hotelu pkt.

Suma punktów

1

Pro Complex Grupa Dominik Skiba, ul. T. Krępowieckiego 10/5, 01- 456 Warszawa

22.01.2014 (oferta złożona osobiście w biurze projektu)

65,36 pkt.

30 pkt.

95,36 pkt.

2

GoMa Agencja Reklamy Mariusz Markut, ul. Ofiar Katynia 37, 37-450 Stalowa Wola

31.01.2014 (oferta przesłana mailem)

36,27 pkt.

30 pkt.

66,27 pkt.

3

ORBIS S.A. Oddział Novotel Centrum w Warszawie, ul. Marszałkowska 94/98, 00-510 Warszawa

30.01.2014 (oferta przesłana mailem)

70 pkt.

30 pkt.

100 pkt.7. Oferta przesłana przez ORBIS S.A. Oddział Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98, 00-510 Warszawa  spełniła wymagania zapytania ofertowego nr 11/POKL z dnia 17.01.2014 r., otrzymała największą liczbę punktów i została wybrana do wykonania przedmiotu zapytania.


8. W związku z tym, że zamawiający wysłał zapytanie ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.

Agata Tomaszewska
Koordynatorka projektu
Warszawa, 4 lutego 2014 r.

Projekt pt. "Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Człowiek - najlepsza inwestycja"