PL/EN

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Forum Darczyńców monioruje i opiniuje propozycje zmian w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nasze stanowiska wobec kolejnych rządowych projektów nowelizacji ww. ustawy przekazywane były do Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, sejmowej Podkomisji stałej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także prezentowane publicznie podczas konferencji i dwóch wysłuchań publicznych poświęconych proponowanym zmianom.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie reguluje m.in. prowadzenie działalności pożytku publicznego, współpracę administracji z organizacjami pozarządowymi, zlecanie zadań publicznych, uzyskiwanie przez organizacje statusu organizacji pożytku publicznego, kwestie nadzoru nad organizacjami pożytku publicznego oraz tworzenia i funkcjonowania rad pożytku publicznego. Jednolity tekst obowiązującej ustawy znajduje się poniżej.

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskami Forum Darczyńców wobec kolejnych wersji rządowego projektu nowilizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Opinia Forum Darczyńców w Polsce wobec projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji o finansowaniu lub współfinansowaniu promocji z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji o możliwości swobodnego wyboru organizacji pożytku publicznego, zawartej w programach komputerowych, umożliwiających  podatnikowi przekazanie tego podatku, z dnia 2 listopada 2015 roku, 23 listopada 2015 roku

Opinia Forum Darczyńców w Polsce wobec projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 9 października 2015 roku

Apel o odrzucenie senackich poprawek do projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zakazujących wydatkowania środków pozyskanych z wpłat 1% na promocję, 31 lipca 2015 roku

Opinia Forum Darczyńców w Polsce wobec rządowego projektu Ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 listopada 2008 roku

Opinia Forum Darczyńców w Polsce wobec rządowego projektu Ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 kwietnia 2008 roku

Opinia Forum Darczyńców w Polsce wobec rządowego projektu Ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 lutego 2007 roku

Opinia Forum Darczyńców w Polsce wobec rządowego projektu Ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw z dnia 3 października 2006 roku

ustawa_o_dzialalnosci_pozytku_publ_i_o_wolo.pdf
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie